MERENJE PROTOKA VAZDUHA

Merenje protoka vazduha u sistemima ventilacije i klimatizacije

Predmet ispitivanja su instalacije za razvod i distribuciju vazduha. To su, pre svega, sistemi ventilacije i klimatizacije. Laboratorija pruža usluge merenja i balansiranja.

Merenje protoka vazduha se vrši metodom polja brzine koja koristi statičke Pitoove cevi.

Merenja se vrše prema dva referentna dokumenta, SRPS ISO 3966:2013 i CIBSE Commissioning Code A:1996.

Pored važnosti balansiranja vazduha u sistemima KGH radi postizanja kvaliteta vazduha i toplotnog komfora, od posebne važnosti su ispitivanja ventilacije i odimljavanja u prostorima gde se primenjuju protivpožarne mere kao što su garaže, velike hale, koncertne dvorane, bioskopi, itd.

Značaj balansiranja je i to da se u procesu uravnotežavanja protoka vazduha prema projektovanim parametrima utvrđuje stepen zaptivenost kanalske mreže.

merenje protoka vazduha
merenje protoka vazduha